DuoDec d.o.o.

Kompleks upravno-servisnog centra “Dewaco-MAN” u Krnješevcima

 

Upravljanje projektom izgradnje 

 

Upravljanje projektom izgradnja upravno servisnog centra  i uređenje kompleksa „MAN“ u Krnješevcima

U periodu 2006-2007. DuoDEC je vršio upravljanje projektom izgradnje kompleksa upravno-servisnog centra “Dewaco-MAN” u Krnješevcima, za servisiranje MAN-ovih vozila, čiji je Investitor Dewaco iz Beograda. Ukupna investiciona vrednost kompleksa iznosila je 2 500 000 €. Kompleks centra čine: Hala za servisiranje vozila sa poslovnom zgradom (upravno-servisni objekat) ukupne površine 2500m2, putni prilaz, spoljni sadržaji za potrebe održavanja vozila i parkinzi sa površinom od 10 000 m2. Ugovor za upravljanje projektom između Investitora i DuoDEC-a je potpisan u decembru 2005. god. sa rokom izgradnje od godinu dana. Radovi su otpočeli u maju 2006., a završeni u maju 2007. god.


Kompanija DuoDEC je vršila upravljanje projektom izgradnje kompleksa od samog početka, od ideje o izgradnji do tehničkog prijema i svečanog otvaranja kompleksa. U sklopu upravljanja projektom vršene su sledeće važnije aktivnosti : 
Opšte: Preimenovanje zemljišta sa poljoprivrednog na zemljište za gradnju industrijskog objekta, pribavljanje uslova od Urbanističkog zavoda i nadležnih institucija, izrada Idejnog projekta, i dobijanje Odobrenja za izgradnju. 


Projektovanje i dobijanje prijave radova: Izrada kompletne projektne dokumentacije za oblasti tehno-loškog procesa, arhitekture, konstrukcije, saobraćajnice sa odvodnjavanjem, geotehničkih radova, geodetskih radova, radova na vodovodu i kanalizaciji, elektrotehničkih radova, termotehničkih i mašinskih radova, protivpožarne zaštite, ekologije, sve u formi: Idejni projekat, Glavni projekat, Projekat za izvođenje i Projekat izvedenog stanja. Po izvršenoj tehničkoj kontroli Glavnih projekata, dobijene su saglasnosti i odobrenja svih nadležnih institucija na projekat i obezbeđena prijava radova.


Izbor Izvođača radova: U sklopu svog angažovanja, DuoDEC je učestvovao u predlogu Izvođača radova Investitoru i učestvovao u izboru odgovornih izvođača. DuoDEC je pripremao tendersku dokumentaciju u smislu predmera radova i tehničkih uslova za izradu ponude Izvođača radova i učestvovao u ocenjivanju Izvođača u smislu stručnosti, ponuđenih resursa i cene. 

Nadzor: Nadzor je vršen u smislu praćenja dinamike izgradnje, praćenja finansijskih troškova i stručnog nadzora nad izvođenjem radova po svim oblastima projektne dokumentacije za koju su bili angažovani stručnjaci za svaku oblast posebno.

Tehnički prijem: DuoDEC je vodio sve poslove vezane za tehnički prijem i učestvovao kao projektant i stručni nadzor na samom tehničkom prijemu.

Faze izgradnje objekta

Lokacija u vreme potpisivanju ugovora i I faza izgradnje: geodetska obeležavanja, geotehnička ispitivanja, drenaža terena, zamena materijala i formiranje podtla sa nabijanjem, izrada projektno- tehničke dokumentacije

image001

Decembar 2005.

image002

Maj 2006.

II faza izgradnje: Grubi građevinsku radovi, izrada spoljne hidrantske mreže, dovoda cevi za grejanje, kanalizaciju.....itd.

image005

image007

III faza izgradnje: Unutrašnji radovi - vodovod, instalacije grejanja, elektro instalacija, radovi na enterijeru i ugradnji opreme. Spoljašnji radovi: izrada nastrešnica i reklamnogstuba na ulazu, asfaltiranje saobraćajnih površina, vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija, ozelenjavanje

image010 image009

Konačan izgled objekta i svečano otvaranje objekta na kome je prisustvovao Potpredsednik nemačke privredne komore

image015 image013

Investitor, g.-đa Dušanka Pezo sa timom stručnjaka DUODEC –a na svečanom otvaranju

image019

Maj 2007.

 
Naslovna Reference Kompleks upravno-servisnog centra “Dewaco-MAN” u Krnješevcima